عنوان پروژهاجرای اسکلت بتنی پروژه ساختمان مسکونی بهارستان
مکانتهران، بهارستان
سال اجرا1398
شرح خدمات۱.قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف کامپوزیت
۲. آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی