عنوان پروژه:زهکشی کف و دیواره گود ساختمانی جهان کودک با مصالح ژئوسنتتیک
کارفرما:بخش خصوصی
مکان:تهران، جهان کودک
سال اجرا:پاییز 1400
مشخصات پروژه:مساحت کف گود 465 متر مربع
عمق گود 16 متر
سطح آب زیر زمینی 15- متر
شرح خدمات:1. طراحی، تامین مصالح و اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون (کف گود)
2. طراحی، تامین مصالح و اجرا سیستم زهکش عمودی دیواره گود (لایه فیلتر ژئوتکستایل و لایه زهکش دیمپل شیت)
مصالح مورد استفاده:1. لایه فیلتر ژئوتکستایل
2. لوله زهکش کاروگیت
3. مصالح سنگی دانه بندی شده فیلتر
4. لایه زهکش دیمپل شیت 600 گرمی