عنوان پروژهطراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون و زهکش دیواره و ایزولاسیون گود ساختمانی پروژه ساختمان مسکونی گیلاوند
مکاندماوند، گیلاوند
سال اجرابهار 1399
شرح خدمات1.طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون
2.طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکش دیواره گود – دیمپل شیت
3. ایزولاسیون و آببندی دیواره گود به روش بتن آببند
مصالح مورد استفاده1. لایه ژئوتکستایل فیلتر پلی پروپیلن (PP)
2. لوله زهکش سوراخ دار
3. لایه زهکش دیمپل شیت (Dimpled sheet)
4. مواد نفوذگر کریستال شونده و فوق روان کننده بتن
کارفرمابخش خصوصی

سیستم زهکش گود ساختمانی گیلاوند:

سیستم های زهکشی گودهای ساختمانی، با توجه به میزان دبی آب ورودي و نوع آن (آب یا فاضلاب)،نوع سفره آب (موضعی یا سفره زیر زمینی)، ضرایب نفوذپذیری خاک  و شرایط خاص هر پروژه براي کنترل مطلوب جریان آب، طراحی و اجرا می ‎گردد.

در این پروژه با توجه به شرایط پروژه سیستم زهکش گود به صورت دائمی طراحی گردید. سیستم زهکش دائمی در گود های ساختمانی و سازه های زیر زمینی، در تمام مدت عمر سازه مورد بهره برداری قرار گرفته و عملیات پمپاژ آب از چاه مادر صورت پذیرفته تا سطح آب زیر زمینی در تراز مورد نظر ثابت نگهداشته شود. لذا لازم است عملیات بازبینی و تعمیر و نگهداری سیستم زهکش و پمپ آب به صورت دوره ای صورت پذیرد.

مشخصات پروژه:

  1. مساحت گود 400 متر مربع
  2. عمق گود 6- متر
  3. سفره آب موضعی
  4. جنس خاک سنگی

مشخصات سیستم زهکش طراحی و اجرا شده در گود:

  1. جهت کنترل سطح آب زیر زمینی و جمع آوری و هدایت آب ها، چاه مادر به عمق 8 متر به همراه انباره به طول 5 متر در بستر سنگی حفاری گردید.
  2.  به منظور کنترل و هدایت نشت آب های ورودی به حریم سازه از دیوار های گود، سیستم زهکش سطحی در بستر گود و زیر فونداسیون طراحی و اجرا گردید. سیستم زهکش سطحی شامل کانال های زهکش با ابعاد مشخص و پتوی شنی بستر گود بوده که با شیب بندی مناسب منجر به هدایت نشت آب ها به ایستگاه پمپاژ می گردد.
  3.  همچنین جهت هدایت نشت آب های دیواره گود به سیستم زهکش سطحی زیر فونداسیون از لایه زهکش عمودی دیمپل شیت بر روی دیواره گود استفاده گردیده است.

آببندی و ایزولاسیون گود ساختمانی گیلاوند:

در گودبرداری های عمیق ساختمانی، عموماً به دلیل برخورد با سفره‎ های آب موضعی و زیرزمینی و مجاورت با خاک‌‎های بعضاً نیمه اشباع و اشباع و یا شرایط شیمیایی مهاجم، همواره ساختمان ها در معرض آسیب‌‎های جدی ناشی از تراوش آب به داخل سازه، نشست و تخریب  فونداسیون ‎ها و اسکلت سازه، خوردگی فولاد و بتن در اثر وجود سولفات یا کلر و حتی پدیده کربناسیون، قرار دارند.

مشخصات سیستم آببندی و ایزولاسیون طراحی و اجرا شده در گود:

در این پروژه، به منظور آببندی و ایزولاسیون گود ساختمانی از روش آببندی المان سازه ای با استفاده از بتن نفوذ ناپذیر استفاده گردیده است.