عنوان پروژهطراحی و اجرا سیستم زهکش عمیق پیرامونی پروژه برج اداری تجاری آناهید
سال اجرا1396
شرح خدماتطراحی و مشاوره سیستم زهکش عمیق پیرامونی با توجه به گزارش ژئوتکنیک
شرح خدمات اجرا سیستم زهکش شامل 8 حلقه میله زهکش و گالری زهکش در 2 تراز ارتفاعب