به ما ایمیل بفرستید

در حال حاضر افزودنی‌های بتن جایگاه خود را در صنعت بتن به دلیل داشتن تاثیر همزمان بر روی چند خاصیت بتن تازه و سخت شده پیدا نموده اند.

 بر اساس استانداردهای جهانی و ملی افزودنی بتن فوق روان‌کننده/فوق کاهنده آب به ماده‌ای اطلاق می‌گردد که بدون تغییر در روانی، مقدار آب اختلاط بتن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش (کاهش نسبت آب به سیمان W/C) یا بدون تغییر مقدار آب، اسلامپ یا جریان روانی را به میزان قابل ملاحظهای افزایش می‌دهد و یا هر دو اثر را به طور همزمان ایجاد می‌کند.

 این اثرات بعنوان عملکرد اصلی فوق روان کننده ها تعریف گردیده است. همچنین این محصولات، بر حسب نیاز هر پروژه و طراحی بتن، می توانند دارای عملکرد های فرعی نظیر تاخیر و یا تعجیل در زمان گیرش اولیه بتن (کندگیر/ زودگیر) و تنظیم زمان مطلوب حفظ اسلامپ و کارایی بتن، باشند.


نحوه تاثیر فوق روان کننده بتن:

اجزا اصلی و فعال افزودنی های فوق روان کننده بتن، عواملی با سطح فعال هستند که نیروهای فیزیکی و شیمیایی را در مخلوط بتن تغییر می دهد. یونهای فعال سطحی توسط ذرات سیمان جذب می شوند که این باعث پیدایش بار منفی در ذرات سیمان و ایجاد نیروی دافعه بین آنها می شود. در نتیجه پراکندگی سیمان در مخلوط تثبیت می شود. حباب های هوا هم حرکت داده می شوند و نمی توانند به دانه های سیمان متصل شوند.

بار منفی همچنین باعث ایجاد یک پوشش از مولکولهای آب در اطراف هر ذره ای شده و آنها را از هم جدا می کند. از این رو سهولت بیشتری برای حرکت ذرات وجود دارد و آب آزاد شده در اثر جلوگیری از توده ای شدن سیمان باعث روانی مخلوط شده و کارایی آن را افزایش می دهد.

به دلیل پراکنده شدن ذرات سیمان و دسترسی کاملتر مولکول های ی آب به آنها هیدراسیون با کیفیت بهتر صورت گرفته و باعث افزایش مقاومت بتن در دراز مدت می گردد.


انواع فوق روان کننده بتن:

  • فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی
  • فوق روان کننده نفتالینی
  • فوق روان کننده  لیگنوسولفاتی

 کاربرد فوق روان کننده ها:


مزایای استفاده از فوق روان کننده ها:

  • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 % تا 20 %
  • افزایش مقاومت فشاری بتن تا حدود 15 %
  • افزایش اسلامپ یا کارائی بتن
  • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات
  • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
  • افزایش انسجام  و عدم جداشدگی سنگدانه های بتن
  • تغییر در زمان گیرش بتن (کندگیر / زودگیر)
  • جلوگیری از خزش و انقباض بتن
  • کاهش نفوذپذیری بتن
  • فاقد یون کلر و عدم تاثیر بر خوردگی آرماتور

محصولات تولید شده توسط شرکت سورنا ژئو پی:

 1. فوق روان کننده و فوق کاهنده شدید آب  بر پایه پلی کربوکسیلات اتر – نرمال    SPS-B100
 2. فوق روان کننده و فوق کاهنده شدید آب  بر پایه پلی کربوکسیلات اتر – کندگیر    SPS-B130
 3. فوق روان کننده و فوق کاهنده شدید آب  بر پایه پلی کربوکسیلات اتر – زودگیر  SPS-B160
 4. فوق روان کننده و فوق کاهنده شدید آب بر پایه پلی کربوکسیلات اتر و لیگنوسولفونات با خاصیت حفظ کارایی مطلوب SPS-S200