عنوان پروژهمشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن خودتراکم SCC با رده مقاومتی C40 ، خزانه بانک آینده
مکانتهران، الهیه، بانک آینده
سال اجرابهار 1399
کارفرمابانک آینده
شرح خدمات1.مشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن خوتراکم SCC با رده مقاومتی C40 و عیار سیمان 450 کیلوگرم بر متر مکعب
2. ارائه افزودنی فوق روان کننده/ فوق کاهنده SPS-B100 جهت استفاده در بچینگ و کاهش نسبت آب به سیمان به 0.4
3. ارائه افزودنی فوق روان کننده SPS -S200 جهت تنظیم کارایی و اسلامپ بتن قبل از پمپاژ
طرح اختلاط بتن خوتراکم (SCC)1. رده مقاومتی بتن خودتراکم C40
2. عیار سیمان 450 کیلوگرم بر متر مکعب
3. محدود کردن حداکثر اندازه سنگدانه به 19 میلیمتر
4. افزایش درصد ریزدانه های بتن به بیش از 600 کیلوگرم بر متر مکعب (ذرات کوچکتر از 0.125 میلیمتر)
5. کاهش نسبت آب به سیمان حدود 0.33
6. فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب SPS-B100 در حین اختلاط بتن 1.2 درصد
7. فوق روان کننده SPS-S200 جهت تنظیک کارایی و اسلامپ بتن 0.3 دردصد
8. flow Slump 70-8- mm

بتن خودتراکم (SCC) یا Self Compact Concrete  یــک نــوع بتــن جدیــد و نوآورانـه اسـت کـه در زمـان بتـن ریـزی نیـازی بـه ویبـره کـردن جهـت تراکـم نـدارد. حتـی در زمانـی کـه تراکـم آرماتورهـا زیـاد باشـد؛ ایـن بتـن مـی توانـد تحـت وزن خـود جـاری شـود و کامـلاً قالـب هـا را پـر کنـد و بـه تراکـم مـورد نظـر دسـت یابـد.
بتـن سـخت شـده کاملاً توپـر و یکنواخـت اسـت و مشــخصات مهندســی و دوام آن بــا بتــن هــای معمــولی کــه ویبــره مــی شــوند، یکســان خواهــد بـود.

بتـن خـود متراکـم حـاوی ریـز دانـه هـای بیشـتری نسـبت بـه بتـن هـای معمولـی اسـت. ایـن بخاطـر مقـدار زیـاد مـواد چسـباننده در آن اسـت. علـاوه بـر آنکـه منحنـی دانـه بنـدی سـنگدانه هـای آن نیـز متفـاوت اسـت. ایـن اصلاحـات همـراه بـا فـوق روان کننـده هـای خـاص اصـلاح شـده، باعـث تولیـد روانـی کافـی بـرای ایـن بتـن و در نتیجـه تراکـم خـوب آن مـی شـود.

بتـن خـود متراکـم در مقایسـه بـا بتـن هـای معمولـی پتانسـیل هـای جدیـدی را بـرای کاربرد بـه روی مـا گشـوده اسـت:

 • استفاده در محل هایی با آرماتوربندی متراکم
 • برای بتن ریزی شکل های هندسی پیچیده
 • برای اجزای باریک و کوچک بتنی
 • عموما برای مواردی که متراکم کردن بتن مشکل باشد.
 • برای مواردی که نیازمند یک سازه بتنی یکنواخت و همگن هستیم.
 • برای سرعت بتن ریزی بالا
 • برای کاهش سر و صدا (حذف و یا کاهش ویبره کردن)

خصوصیات بتن خودتراکم(SCC):

خواص بتن تازه در بتن‌های خودتراکم از حساسیت بیشتری نسبت به انواع دیگر برخوردار است زیرا مزایای این بتن غالباً از خواص آن در حالت تازه ناشی می‌گردد و به همین دلیل نیز آزمایش‌های خاصی برای ارزیابی رفتار بتن خودتراکم تازه بکار گرفته می‌شود. سه خاصیت اصلی بتن خود تراکم به شرح زیر است:

 1. قابلیت پر کنندگی: که به مفهوم قابلیت جاری شدن بتن خودتراکم تحت وزن خود و پر کردن تمام فضای درون قالب است.
 2. قابلیت عبور کردن: قابلیت عبور کردن بتن خود تراکم از موانع مانند مقاطع نازک، قالب، میلگردها با فاصله کم از یکدیگر، بدون جدا شدن و مسدود شدن که ناشی از چفت و بسته شدن ذرات سنگدانه است.
 3. مقاومت در برابر جدا شدن: این خاصیت به پایداری نیز موسوم است و قابلیت بتن خودتراکم به باقی ماندن به صورت همگن در مدت انتقال و بتن ریزی است.

دلایل استفاده از بتن خودتراکم در خزانه بانک آینده:

 • قالب بندی با اشکال پیچیده
 • عدم امکان استفاده از ویبراتور و انجام عملیات تراکم
 •  نیاز به قابلیت پر کنندگی و جاری شدن بتن  تحت اثر وزن خود
 • طول لوله کشی زیاد

مشخصات بتن خودتراکم اجرا شده در خزانه بانک آینده:

 1. رده مقاومتی بتن خودتراکم C40
 2. عیار سیمان 450 کیلوگرم بر متر مکعب
 3. محدود کردن حداکثر اندازه سنگدانه به 19 میلیمتر
 4. افزایش درصد ریزدانه های بتن به بیش از 600 کیلوگرم بر متر مکعب (ذرات کوچکتر از 0.125 میلیمتر)
 5. کاهش نسبت آب به سیمان حدود 0.33
 6. فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب SPS-B100 در حین اختلاط بتن 1.2 درصد
 7.  فوق روان کننده SPS-S200 جهت تنظیک کارایی و اسلامپ بتن 0.3 دردصد
 8. جریان اسلامپ flow Slump 70-8- mm