زهکشی و آببندی گود و اجرای سازه بتنی مجتمع مسکونی شهید لواسانی

اجرای اسکلت بتنی و آببندی استخر و جکوزی مجتمع مسکونی الهیه