مشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن آببند موج گیر رودخانه کن

مشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن خودتراکم(SCC) با رده مقاومتی C40 ،خزانه بانک آینده

مشاوره، طراحی طرح اختلاط و اجرا بتن پر مقاومت با رده مقاومتی C45 دیوار خزانه بانک آینده