زهکشی، آببندی گود و اجرا اسکلت بتنی پروژه پاسداران

آببندی تونل تاسیساتی کارخانه شرکت الکتروپیک با ژئوممبران

زهکشی و آببندی دیواره گود ساختمانی دربندسر با عایق ژئوسنتتیک

طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکشی گود ساختمانی جردن

ادامه عملیات زهکشی دیواره گود ساختمانی ساعی با محصولات ژئوسنتتیک

تامین مصالح و ایزولاسیون و آببندی استخر ذخیره آب کشاورزی با ورق ژئوممبران HDPE