آببندی تونل تاسیساتی کارخانه شرکت الکتروپیک با ژئوممبران

زهکشی و آببندی دیواره گود ساختمانی دربندسر با عایق ژئوسنتتیک

طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکشی گود ساختمانی جردن

ادامه عملیات زهکشی دیواره گود ساختمانی ساعی با محصولات ژئوسنتتیک

تامین مصالح و ایزولاسیون و آببندی استخر ذخیره آب کشاورزی با ورق ژئوممبران HDPE

طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرا سیستم زهکش گود ساختمانی قیطریه

طراحی، مشاوره، تهیه مصالح و اجرا سیستم زهکشی و آببندی گود ساختمانی گیلاوند